Flyingehingsten Qalle.
Foto: Marielle Andersson Gueye (tillhör Flyinge AB)
Svenskt varmblod:
Historia
Under 1500- 1800-talen fanns det en häst som hette svenska lanthästen och användes mycket i kavalleriet. Fram till dess hade det inte funnits någonting som kunde kallas för avelsplanering. Men nu minskade lanthästen i mankhöjd och man blev då tvungen att försöka blanda in större hästar i uppfödningen. Arabiska hästar från Orienten, andalusiska från Spanien och friesiska från Holland köptes in. Dessa hästar tillförde lanthästen skönhet, styrka, storlek och framåtanda.
  Försvaret, jordbruket och samfärdseln i landet behövde hästar av alla slag. Därför enades man på ett lantbruksmöte i Örebro år 1850 om att "en ridhästras och en arbetshästras är tvenne bestämt skilda typer i hästväg". År 1874 infördes också premieringsväsen det som efter hand stadgade halvblodsaveln under fastare ledning.
  Vid mitten av artonhundratalet fanns det tre statsstuterier: Flyinge, Ottenby och Strömsholm. samt privatstuteriet Widtsköfle. Flyinge avvecklade sitt stuteri år 1888, men återupprättades igen år 1922. Ottenby lades ned efter en eldsvåda år 1891. Strömsholm som har anor från 1500-talet lade ned sin stuteriverksamhet 1869, men hade kvar sin hingstdepå fram till 1956. Widtsköfle i Skåne avvecklades år 1950. Det hade då varit Sveriges största och mest välrekommenderade privatstuteri. Dess avelsmaterial hade främst byggts upp på ostpreussiskt blod.
  Joja Lewenhaupt skriver i sin bok "Gamla tiders ädla hingstar del 1", skriven år 1982: "Många hundra hingstar men också föl och ston av främst hannoveranskt slag har importerats, därtill en mindre del av den lättare men hårda och snabba ostpreussiskt hästen, som har varit särskilt populär och pålitlig som produktör för vår arme. Engelskt fullblod och några droppar orientaliskt fullblod har vi också haft stor nytta av för skapandet av vår nutida halvblodshäst uppbyggd genom hängivenhet, skickligt arbete och många generationers uppfödare för stora kostnader. Speciellt som dressyrhäst har den natt internationell ryktbarhet."
  Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen bildades år 1928. Stamboken är inte stängd om utländska ston eller hingstar som skall verka i svensk avel kommer från av oss godkänd stambok.
Föl: född 1996, e Robin Z, u. Lady Court, uppf och äg.
fam. Lundin.
Foto: LISA JOHANSSON
Eva Eternell Hagen


Tillbaka till förstasidan för Svenskt Varmblod